หน้าหลัก

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...แรกเริ่มเนอร์เซอรี่ 

     สถานที่ที่เสริมสร้างพัฒนาการที่สำคัญทั้ง 4 ด้านของเด็กวัย

แรกเกิด - 4 ขวบ น้องๆ หลังเลิกเรียนและช่วงปิดภาคเรียน ด้วยกิจกรรม

อันหลากหลายที่ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และ

ด้านสังคมตามหลักพัฒนาการเรียนรู้และหลักจิตวิทยา อย่างมีมาตรฐาน เพื่อการเจริญ

เติบโอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ให้รู้จักการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมีศักยภาพ


 

 

 

 

 

Visitors: 15,459